İşbu üyelik sözleşmesi (“Sözleşme”) bir tarafta şirket merkezi “Reşitpaşa Mahallesi, Katar Caddesi, Teknokent Arı 4. Sitesi No: 2/50/6 Sarıyer İstanbul” adresinde bulunan, “www.freelancefrom.com” internet sitesinin ve mobil cihaz uygulamasının sahibi olan TAG Bilişim Ticaret Pazarlama ve Limited Şirketi (“T&G Workshop”) ve “www.freelancefrom.com” sitesine üye kaydı oluşturarak Sözleşme hükümlerine elektronik ortamda onay veren gerçek kişi/tüzel kişi üye (“Üye”) arasında akdedilmiştir. Üye’ler organizasyonları (“Üye Organizasyon”), serbest çalışanları (“Üye Freelancer”) ve rolü olmayan diğer üyeleri (“Diğer Üye”) kapsamaktadır.

T&G Workshop ve Üye tek başlarına “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

1. Tanımlar

 İnternet Sitesi  :T&G Workshop ve Üye’ler tarafından oluşturulan içeriğin kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve T&G Workshop veri tabanından sorgulanabilmesi amacıyla kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları T&G Workshop’a ait olan tasarımlar içerisinde İnternet Sitesi üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren “www.freelancefrom.com” alan adlı internet sitesidir.
 Proje Sözleşmesi :Üye Organizasyon ile Üye Freelancer arasında proje kiralanmasına ilişkin olarak akdedilen sözleşmedir.
 Proje  : Üye Organizasyon tarafından İnternet Sitesi üzerinden yayınlanan ve Üye Freelancer'lar tarafından geliştirilmesi beklenen projedir.
 Teklif   : Üye Organizasyonun proje oluşturma talebinin gerçekleşmesi doğrultusunda, Üye Freelancer tarafından site üzerinde bulunan mevcut projelere verilen tekliflerdir.

2. Sözleşmenin Konusu

Sözleşme’nin konusu Üye Organizasyon’un ilanını vermek istediği proje ile ilgili özellikleri İnternet Sitesi’nde bulunan ilgili bölüme girerek Talep oluşturması üzerine Üye Freelancer’ın bu Talep’e Teklif vermesi sürecinde, Üye Organizasyon’un ve Üye Freelancer’ın İnternet Sitesi’ni kullanımına ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesidir.

3.   Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

3.1.  Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

3.1.1. Üye, İnternet Sitesi’nde belirtilen koşullara, beyanlara, yürürlükteki ilgili mevzuata ve Sözleşme’nin hüküm ve koşullarına uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.1.2. Üye, üye kaydı oluştururken T&G Workshop ile paylaşmış olduğu bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerin T&G Workshop tarafından Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin yerine getirilebilmesi için 6698 numaralı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uygun olarak temin edildiğini kabul ve beyan eder. Söz konusu bilgilerin doğru ve güncel olmaması sebebiyle meydana gelebilecek her türlü zararla ilgili olarak Üye kusursuz sorumlu olacaktır.
3.1.3. Üyelik T&G Workshop’un üye kaydını inceleyip onay vermesinden sonra başlayacaktır.
3.1.4. Proje oluşturma talebi kabul edilip site üzerinde projesi yayımlanan Üye Organizasyon, Teklifler’den herhangi birini kabul etmekle yükümlü değildir.
3.1.5. Üye Freelancer’ın site üzerinde bulunan mevcut projelere başvurma zorunluluğu yoktur.
3.1.6. Üyelik kişiye özel olup, Üye, yalnızca üyeliği yapan gerçek veya tüzel kişinin işbu Sözleşme kapsamında hak ve borçlara sahip olacağını, üyeliğin 3. kişiler tarafından kullanılmasının Üye’nin T&G Workshop’a karşı olan sorumluluklarını bertaraf etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.
3.1.7. Üye Freelancer, Üye Organizasyon ile akdedeceği Proje Sözleşmesi’ne T&G Workshop’un taraf olmadığını; Üye Organizasyon ve Üye Freelancer taraflarının karşılıklı biçimde beklentilerinin karşılanması, projenin hayata geçirilmesi sonucunda ödemenin yapılması ve Proje Sözleşmesi’nden kaynaklanan tüm diğer yükümlülüklerden yalnızca Üye Organizasyon ve Üye Freelancer ilgili mevzuat kapsamında münhasıran sorumlu olduğunu kabul eder.
3.1.8. Üye Organizasyon ve Üye Freelancer, projenin hayata geçirilme sürecinin, Proje Sözleşmesi uyarınca yerine getirilmemesi durumunda T&G Workshop’a karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt >eder.
3.1.9. Üye, üyelikten ayrılması durumunda T&G Workshop’tan herhangi bir hak talep edemez.
3.1.10. Üye, İnternet Sitesi’nin kullanımında ve İnternet Sitesi’ne sağlanan her türlü bilgi ve verinin virüs, trojan ve benzeri kötü niyetli yazılım içermemesi için anti-virüs programı gibi gerekli tüm tedbirleri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2.  T&G Workshop'un Hak ve Yükümlülükleri

3.2.1. T&G Workshop, Sözleşme’ye konu hizmetin ifası için gerekli teknolojik alt yapıyı tesis etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.2.2. T&G Workshop Üye Organizasyon’un üyelik ve proje oluşturma sürecinde verdiği bilgilerin doğru, güvenilir ve hukuka uygunluğunu denetlemekle yükümlü değildir ve söz konusu bilgilerin doğruluğu konusunda Üye’ye herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Kiralanan projenin Üye Freelancer tarafından beklenen şekilde gerçekleştirilmemesi, İnternet Sitesi’nde ve/veya Proje Sözleşmesi’nde belirtilen özelliklerde olmaması, İnternet Sitesi’nde belirtilen ödeme miktarından daha yüksek bedel talep edilmiş olması, projenin geç teslim edilmesi, Üye Organizasyon ve Üye Freelancer tarafından Sözleşme’den cayılmış olması Üye'nin yükümlülüklerini yerine getirmemiş olması dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, buna benzer hizmet kusurlarından T&G Workshop’un hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.2.3. Üye Organizasyon, proje kiralama hizmetlerine ilişkin bedelleri Üye Freelancer’a ödeyecek olup Üye Organizasyon’nun ödeme yapacağı kredi kartı bilgileri dahil hiçbir finansal verisine T&G Workshop’un erişimi olmayacaktır. Bu nedenle, T&G Workshop’un Üye Organizasyon’un ve Üye Freelancer’ın ödeme bilgilerini saklama ve muhafaza etmeye ilişkin hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
3.2.4. T&G Workshop 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" konumundadır. T&G Workshop, İnternet Sitesi’nde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
3.2.5. T&G Workshop, İnternet Sitesi ve arayüzün iyileştirilmesine veya yenilenmesine ilişkin yapılacak çalışmalar sebebiyle Üye’nin İnternet Sitesi’ne erişimini durdurma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda Üye’nin T&G Workshop’tan herhangi bir talep hakkı olmayacaktır.
3.2.6. T&G Workshop’un hukuki ve/veya cezai bir sorumluluğu doğmaksızın Üye’nin üyeliğini ve bilgi ve belgelerini her zaman silme, yok etme ve anonim hale getirme hakkı vardır.
3.2.7. İşbu Sözleşme kapsamında alınacak hizmetler ve Proje Sözleşmesi çerçevesinde T&G Workshop, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat kapsamında sorumlu kabul edilmemektedir. Üye Organizasyon ve Üye freelancer, Sözleşme’ye konu hizmetlerin edinimi ve Proje Sözleşmesi kapsamına tüm taleplerini birbirlerine iletecektir.

4.   Sözleşmenin Feshi

İşbu Sözleşme süresiz olarak düzenlenmiş olup, Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya T&G Workshop tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. T&G Workshop, Üye’nin Sözleşme hükümlerinden herhangi birini ihlal ettiğini tespit etmesi halinde Sözleşme’yi her zaman feshetme hakkına sahiptir.

5.   Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik

5.1. T&G Workshop, Üye’nin bilgilerini Sözleşme’ye konu edimlerinin ifası için gerekmediği müddetçe 3. kişiler ile paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2. T&G Workshop, geçerli yetkiyi haiz yetkili makamlar, kurumlar ve kuruluşlar tarafından hukuken usulüne uygun olarak talep edilmesi halinde Üye’nin bilgilerini paylaşabilecek olup bu durumda T&G Workshop’un Üye’nin bilgilerini paylaşması gizlilik yükümlülüğünü ihlal ettiği anlamına gelmeyecektir. Bununla birlikte, T&G Workshop Üyeler arasında meydana gelen uyuşmazlıklarda diğer Üyeler’in yasal haklarını kullanabilmeleri için söz konusu bilgileri uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üyeler’e amacı ile sınırlı olmak üzere paylaşabilecektir.
5.3. T&G Workshop, Üye’nin işbu Sözleşme’ye konu hizmetlerden yararlanabilmesi için İnternet Sitesi vasıtasıyla edindiği kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işleneceğini ve saklanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin sağladığı kişisel veriler T&G Workshop’un İnternet Sitesi’nde yer alan Aydınlatma Metnine uygun olarak toplanmakta, kullanılmakta, aktarılmakta ve işlenmektedir.
5.4. Üye Sözleşme’ye konu hizmetlerden yararlanabilmek için T&G Workshop tarafından kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, Üye Organizasyon ve Üye Freelancer gibi 3. kişilere verilerinin aktarılmasına ve ilgili mevzuatta düzenlenen diğer şekillerde işlenmesine işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda imzalayarak özgür iradesiyle rıza göstermektedir.

6.   Fikri Mülkiyet Hakları

“freelancefrom” markası ve logosu, İnternet Sitesi’nin ara yüzü ve tasarımı, yazılımı, alan adı, “Freelancefrom” markasının mobil uygulamaları, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı ve bunlara ilişkin olarak her türlü marka, tasarım, metin, logo ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı T&G Workshop’a aittir. Üye, freelancefrom’a ait fikri mülkiyet haklarını T&G Workshop’un yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, çoğaltamaz, başka bir lisansa çeviremez ve freelancefrom.com’a ait logoyu T&G Workshop’un açık ve yazılı izni olmaksızın başka bir yerde kullanamaz, sergileyemez. Aksi halde, T&G Workshop’un ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

7.   Diğer Hükümler

7.1. Üye Organizasyon ile T&G Workshop arasındaki ilişki bağımsız ilişkidir, T&G Workshop ve Üye Organizasyon hiçbir şekilde birbirlerinin vekili, acentesi, temsilcisi veya ortağı olarak değerlendirilmeyecektir.
7.2. Sözleşme’nin herhangi bir hükmü gerekli yetkiyi haiz bir mahkeme tarafından geçersiz veya hükümsüz kılındığı takdirde Sözleşme’nin geri kalan kısmı bundan etkilenmeyecek ve tarafların niyeti, Sözleşme’de ifade edildiği gibi olmak üzere kanunların izin verdiği azami ölçüde geçerli olacak ve yürürlüğe konulacaktır.
7.3. Sözleşme kapsamında yapılacak bildirimler Üye’nin İnternet Sitesi’ne kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresine yapılacak olup işbu elektronik posta adresine yapılan bildirimler hukuken geçerli kabul edilecektir. İşbu elektronik posta adresinin freelancefrom.com’a doğru ve güncel olarak bildirilmesinden münhasıran Üye sorumludur. Üye’nin elektronik posta adresinin kapanması, çalınması veya değişmesi halinde Üye en kısa süre içerisinde freelancefrom.com’u bilgilendirmekle yükümlüdür.
7.3. maddede belirtilen bildirim hükümleri dışında Taraflar’ın birbirlerine yapacak oldukları herhangi bildirim veya ihbarın hukuken Taraflar’ın ikametgâh adreslerine yapılması gerekir ise T&G Workshop’un İnternet Sitesi’nde yer alan adresi, Üye’nin ise üye olurken bildirmiş olduğu adres tarafların kanuni tebligat adresi sayılacaktır.
7.4. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacak olup işbu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
7.5. Taraflar, İnternet Sitesi’nde yer alan Aydınlatma Metninin ve üyelik formunun (“Ekler”) Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu, Sözleşme’de yer almayan hususlar nezdinde Ekler’in bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder. Sözleşme ve Ekler arasında çelişki olması halinde Sözleşme’de yer alan hükümler bağlayıcı kabul edilir.

İşbu Sözleşme, Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile birliği onay tarihinden itibaren Taraflarca karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Üye’nin Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylaması tüm maddelerini okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelmektedir.